“Mateu – kreu 16” from (në të folmen e Kosovës) by Dhjata e Re (Versioni CHC). Released: 2004. Genre: Speech.