Përshtatën në gegërisht: Pastor Femi Cakolli & Bekim Lumi
© TENDA, Prishtinë

LIBRAT NE AUDIO:

Mateu, Marku, Lluka, Gjoni, Veprat, Romakëve, Korintasve (1), Korintasve (2), Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, Selanikasve (1), Selanikasve (2), Timoteut (1), Timoteut (2), Titit, Filemonit, Hebrenjtë, Jakobi, Pjetri (1), Pjetri (2), Gjoni (1), Gjoni (2), Gjoni (3), Juda, Zbulesa,

 

Mateu

Marku

Lluka

Gjoni

Veprat

Romakëve

Korintasve (1)

Korintasve (2)

Galatasve

Efesianëve

Filipianëve

Kolosianëve

Selanikasve (1)

Selanikasve (2)

Timoteut (1)

Timoteut (2)

Titit

Filemonit

Hebrenjtë

Jakobi

Pjetri (1)

Pjetri (2)

Gjoni (1)

Gjoni (2)

Gjoni (3)

Juda

Zbulesa