Imzot Kallistos Ware, Mitropolit i Dioklisë: “Udha Ortodokse”
Përktheu Atë Foti Cici, Botimi i dytë (i ripunuar), 2021.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF